Stichting Kruisen & Kapellen Thorn
Stichting Kruisen & Kapellen Thorn

AntoniuskapelBouwjaar:Onbekend

In hetzelfde kapittelprotocol* waarbij Johannes Engels verzoekt de Nepomucenuskapel te mogen oprichten, verzoekt ene Anthon Henckens ein Capellijen zu ehren des heiligen Antonij aufin gratemer wegh im thorer felt auffrichten.

Ook Henckens krijgt toestemming van von Konigsegg, von Blanckenheim, von Salm, von Hoensbroeck en de kanunniken Delrees, Moers, Kloeker en von Brabeek. Aldus getekend 21 mei 1742. daarop zullen alle bouwwerken spoedig een aanvang hebbben genomen.

De weduwe van wijlen A. Henckens denomineert Godefridus Lemmers tot haeren universeelen erfgenaem onder voorwaerde dat het soo genoemde St Antonius capelleken alhier aan de Heerstraat gelegen..altoos in behoorlijcken en decenten staet worden gehalden en soo ende gelijck hetselve tegenwoodig is Het testament werd op 19 augustus 1760 opgemaakt bij notaris Frische. Ruim 80 jaar later duikt het kapelletje weer op in de analen van de geschiedenis, ditmaal in Roermond alwaar een wederzijds accoord op schrift wordt gesteld, tusschen juf. Maria Petronella Specken, rentenierster, wonende te Roermond en Nicolaas Tonnaar, slotemaker, wonende te Thorn, hertogdom Limburg, wegens het voortdurend administreren van het capelleke in hetwelk vereerd word het beeld van den Heiligen Antonius. wel capelleken tot hier aanntoe behoort aan eerstgemelde Juff Maria Petronella Specken, dewelke hetzelve van heden ten eeuwige dage afstaat en overdraagt..aan Nicolaas Tonnaar en zijne erfgenamen. Tonnaar ontvangt daarbij nog 30 franken tot onderhoud en reparatien aan muur of dak.. en moet beloven het geld uit het offerblok tot geen en ander eijnde mogen gebruijken als om voor den zelven Missen te laten lezen en inwendige zieraden, was- of vetkaarsente kopen. Voorts moet Tonnaar een stuk land belasten tot voortdurende verzekering en waarborg voor het instandhouden van het capelleken.. Aldus gedaan en veraccondeerd te Roermond den Julij 18hondert twee en veertig.. In de loop der eeuwen werd dus goed gezorgd voor het voortbestaan van de kapel.

In 1923 wordt de kapel ingrijpend gerestaureerd, waarbij de huidige gevelsteen werd aangebracht met het opschrift ANNO 1742-1923 ST. ANTONIUS.

De kapel is tot op heden particulier bezit maar wordt onderhouden door de Stichting Kruisen en Kapellen Thorn. Ze wordt nog zeer regelmatig bezocht door onfortuinlijken welke onze vrind verzoeken hun verloren bezit terug te bezorgen.

*Protocol van de vergaderingen van het kapittel, 1737-1747. Ev.nr. 543. Archief Abdij Thorn.

Beheerder

Mevr. Joke Parren

Locatie