Stichting Kruisen & Kapellen Thorn
Stichting Kruisen & Kapellen Thorn

Geschiedenis

Thorn kent een rijk bezit aan kapellen. De in 2010/2011 gebouwde St. Jozefkapel bracht het aantal op 15. Gezien het aantal inwoners mag Thorn zich waarschijnlijk de plaats noemen met de hoogste “kapellendichtheid” van het land. De grote monumentendichtheid van de voormalige kleine gemeente Thorn is echter mede debet aan het gegeven dat de kleine monumenten vaak het onderspit delven bij het stellen van prioriteiten.
In de jaren tachtig ging het dan ook snel bergafwaarts met de toestand van de kapellen in Thorn. Op initiatief van de toenmalige burgemeester dhr. Van der Lee werd een werkgroep ingesteld met als doel het bestaande kapellenbezit te restaureren en te onderhouden. De eerste bijeenkomst van deze werkgroep vond plaats op 25 oktober 1994. Dit resulteerde uiteindelijk in het oprichten van de Stichting Kruisen en Kapellen Thorn op 7 september 1997. Doelstelling van de stichting is: het beheren, onderhouden, zo nodig restaureren en waar mogelijk herbouwen van bestaande en verdwenen kruisen en kapellen in Thorn. Ook heeft zij oog voor kleine monumenten in het straatbeeld. Het merendeel van de kapellen is eigendom van parochie St. Michael en van de stichting. Het beheer is grotendeels in handen gegeven van de stichting. Een beheerder per object zorgt voor het interieur en de versierselen en enkele kapellen worden met grote regelmaat opengesteld voor bezoekers. 
 
Als stichting kunnen wij met voldoening terugkijken naar de afgelopen jaren. Na de herbouw van de verdwenen Petruskapel volgde de grootscheepse restauratie van de reeds als verloren gewaande Barbarakapel. Het Santforterkruis werd in zijn geheel hersteld. In oktober 1998 werd als finale van de eerste Limburgse Monumentendag de herbouwde H. Familiekapel ingezegend. Ook vond toen de presentatie plaats van ons boekje “Kruisen en Kapellen in Thorn”. Onlangs konden wij het feit vieren dat na een langdurig restauratieproces, met ondersteuning van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de monumentale H. Annakapel weer in ere is hersteld. Op de laatste dag van het millenium werd de St. Jacobuskapel ingezegend. Een particulier initiatief van onze secretaris, Dhr B. Brader. De kapel is gelegen langs de route van "Santiago de Compostella". Op 21 september 2003 volgt dan de inzegening van de Catharinakapel. Deze kapel verdween in de jaren 20 van de vorige eeuw bij de aanleg van het kanaal Wessem - Nederweert. Kort na het voltooien van de bouwtekeningen voor de herbouw van de St. Jobkapel overleed op 11 december 2004 de bouwmeester van de Stichting, Dhr. H. Cuijpers. Hij was de architect van alle herbouwde kapellen. In het voorjaar van 2005 werd begonnen met de bouwwerkzaamheden van de St. Jobkapel, welke op 5 november 2006 werd ingezegend.

In 2005 wordt de Antoniuskapel door een beschonken automobilist van zijn fundament gereden en onherstelbaar beschadigd. De particulier eigenaar herbouwt in 2006 de kapel enkele meters van de oorspronkelijke plaats waardoor een verkeersveiligere situatie ontstaat.
In datzelfde jaar wordt in de Petruskapel een nieuw altaar geplaatst door Jan Ramaekers. De twee half geopende deuren in de altaaropstand geven een inkijkje in de hemel terwijl een wenende Petrus ervoor waakt dat alleen de gerechtigden daar binnen gaan.

Vanaf 2007 wordt de 17de eeuwse altaaropstand van de Nepomucenuskapel gerestaureerd en het altaar vernieuwd. Ook de kapel zelf wordt weer in oude luister hersteld welk karwei in 2010 wordt afgerond. In 2012 werden tenslotte nog glas in lood ramen aangebracht,ontworpen en uitgevoerd door Petra Verhaag.Zij maakte ook het gebrandschilderd halfrond raam met een voorstelling van Nepomucenus

Nepomucenuskapel in 2011

In 2008 wordt de nis met hardstenen omlijsting naast de kapel van O.L Vrouw van Rust opengekapt op zoek naar de geheimen van Hagenbroek. De nis wordt later in overleg met de zusters doorgebroken en in 2009 vindt de inzegening plaats van de nieuwe niskapel ter ere van de Heilige Maria Magdalena, de beschermheilige van de zusters.
Onze bouwmeester Andre Corstjens ontwerpt in 2008 een ronde kapel met spits roevendak ter ere van St. Jozef. De kapel wordt als speciaal project gebouwd op de Gilde Opleidingen in Roermond en in oktober 2011 naar haar definitieve bestemming aan de Baarstraat in Thorn getransporteerd in de achtertuin van Hagenbroek. Op 18 maart 2012 werd de kapel daar ingezegend door deken R. Maessen.
 
Op 11 januari 2015 vond de inzegening plaats van het herdenkingskruis ter ere van ons bestuurslid Ben Brader, jarenlang secretaris van onze vereniging maar tevens van de Stichting Kruisen en Kapellen Limburg en lid van de Roermondse Broederschap van St. Jacobus.
Met dit kruis aan de Kessenicherweg telt Thorn nu drie wegkruisen.
 
De laatste jaren zijn we druk met het onderhoud aan de kapellen en kruisen, het werven van nieuwe vrijwilligers, de deelname aan de tentoonstelling Trots en de voorbereiding van een nieuw fraai geïllustreerd boekje met wetenswaardigheden over de Kapellen,wegkruisen en nisbeelden.
Het blijft een voortdurende uitdaging om de noodzakelijke fondsen te werven om onze doelstellingen te realiseren.
Op 25 oktober 2019 vierden wij ons 25 jarig jubileum met een feestelijke dienst in de Kapel onder de Linden aan de Heerbaan in Thorn en een receptie in het naastgelegen Kapelhuis.
U kunt op de hoogte blijven van onze activiteiten door het lezen van onze actuele nieuwsberichten en via het nieuwsarchief. U kunt ons ook altijd een mail sturen of even bellen voor meer informatie.