Stichting Kruisen & Kapellen Thorn
Stichting Kruisen & Kapellen Thorn

Beleidstukken

ANBI status:

De Stichting Kruisen en Kapellen Thorn is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met als RSIN/fiscaal nummer 8140.85.684.
Het actuele beleidsplan vloeit altijd voort uit de doelstelling: nl  A. initiatief nemen ten behoeve van onderhoud, restauratie en zo mogelijk herbouw van bestaande en/of verdwenen wegkruisen en kapellen in de voormalige gemeente Thorn.
en B. het verrichten van verdere handelingen die met het vorenstaande in ruime zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn..


De jaaroverzichten en de nieuwsberichten geven steeds actuele informatie over de activiteiten van onze stichting en de werkzaamheden aan de Kruisen en Kapellen.

Zo is voor 2022 een onderhoudsplan opgezet naar aanleiding van een inventarisatieronde langs de kapellen en kruisen in het najaar van 2021. In het plan zijn per kapel en wegkruis de benodigde materialen opgenomen om de werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren.
Voor 2022 zullen dit werkzaamheden zijn aan de St. Rochuskapel, de Barbarakapel,de Hubertuskapel en de vervanging van het hout van het wegkruis aan de Heerbaan.

Inkomstenwerving.
Voor verkrijging van de gemeentelijke subsidie is dit gedetailleerd onderhoudsplan bij de gemeente Maasgouw ingediend. Inmiddels is de benodigde subsidie toegezegd.

Vermogensbesteding en beheer.
Onder het kopje exploitatieverslagen (onder organisatie)vindt u steeds de verantwoording van de inkomsten en uitgaven en de jaarbalans.
De voorgenomen bestedingen hebben betrekking op het onderhoud van de kapellen en veldkruisen,administratie en beheer van de website en bankrekening en presentjes als dank voor onze vrijwilligers.
Voor onvoorziene omstandigheden blijft een bescheiden bedrag op onze lopende rekening beschikbaar.Onderstaand vindt u de hoofdlijnen uit het beleidsplan van de Stichting Kruisen en Kapellen Thorn (ANBI document). Het beleid zal 1 keer per jaar opnieuw worden bekeken en zo nodig worden herzien. Het opnieuw vaststellen of herzien van dit beleid zal gebeuren binnen 6 maanden na afsluiting van ons boekjaar. Indien er niets gewijzigd wordt aan het beleid blijft het bestaande  beleid actief.

 
Statutaire Doelstelling:

Onderstaand vindt u de statutaire doelstelling en beleidszaken zoals vastgelegd in de statuten opgesteld door notaris Mr. J.A.C. Smits te Thorn op dertig september 1997.


De stichting heeft ten doel:

A. Initiatief nemen ten behoeve van onderhoud, restauratie en zo mogelijk herbouw van bestaande en/of verdwenen wegkruisen en kapellen in de voormailige gemeente Thorn; ook heeft zij oog voor kleine monumenten in het straatbeeld zoals er zijn niskapellen, beelden en gevelstenen met een religieus karakter.

B. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk zijn.


De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door: het aangaan van samenwerkingsverbanden met vrijwilligers en instellingen of organisaties die bevorderlijk kunnen zijn voor het realiseren van haar doelstelling (zoals overkoepelende organisaties,Gemeente en IKL)

Verder door het streven naar bekendheid door middel van een website,publicaties, social media.Zij tracht de noodzakelijke middelen bijeen te brengen door sponsorwerving, crowdfunding en subsidie verzoeken.

 
Bestuursbeleid:

Het bestuur bestaat volgens de statuten uit minimaal 3 personen. Een persoon mag meerdere functies bezetten (voorzitter,secretaris,penningmeester) al heeft dit niet de voorkeur.


Het bestuur is gezamelijk bevoegd.

Geen van de bestuursleden kan beschikken over het vermogen van de stichting als zijnde het eigen vermogen.

Geen van de bestuursleden heeft Vetorecht. Bij een gelijk aantal personen in het bestuur en een evenredige stemming is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Het bestuur komt minimaal 1 keer per 2 maanden samen voor een vergadering.

 
Beloningsbeleid:

Stichting Kruisen en Kapellen Thorn heeft geen betaalde krachten. Het bestuur en medewerkers/vrijwilligers doen hun werk geheel onbezoldigd.

Het bestuur heeft wel recht op een onkostenvergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Ook andere medewerkers/vrijwilligers kunnen de gemaakte onkosten declareren mits deze zijn gemaakt voor noodzakelijke werkzaamheden aan de kapellen of wegkruisen,materialen of reiskosten.


Vrijwilligersbeleid:

De vrijwilligers, beheerders zijn het fundament van de stichting

Alle medewerkers binnen de stichting zijn vrijwilligers. Zo ook de bestuursleden, de P.R medewerkers, de beheerders, coordinator etc.Er zijn geen betaalde krachten.

De vrijwilligers zijn verzekerd via de regeling van de Gemeente Maasgouw.

 
Financieel beleid:

Stichting Kruisen en Kapellen Thorn is volledig afhankelijk van externe gelden (donaties,giften en subsidies)

Het boekjaar van de Stichting loopt van januari tot december. Aan het eind van elk boekjaar zal de penningmeester de eindbalans en de staat van baten en lasten binnen 6 maanden aanbieden aan het bestuur ter inzage. Het bestuur zal deze tevens binnen de gestelde 6 maanden controleren, tekenen en ter inzage plaatsen op de website van de stichting.

Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding van de stichting de bestemming vast van een eventueel batig saldo. Deze bestemming moet zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met het doel van de stichting. Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.

 


 

UBO register

In het UBO register, onderdeel van het Handelsregister, staan Helena Bosma, Leonardus Peeters, Henricus Neijssen en Paul Marie Kipp ingeschreven als hoger leidinggevende.